top of page

Dokumenty najmu

UMOWA NAJMU

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU

I. Definicje - Zakres OWNP

1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu (zwanych dalej „OWNP”) oznaczają:

a) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. ze zm.);

b) Konsument – osoba fizyczna, który zgodnie z art. 221 k.c. zawiera umowę najmu Pojazdu w celu

niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) Najemca – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez

minimum 6 miesiące, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, jako Konsument albo jako

przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;

d) Pojazd – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;

e) Protokół – protokół Przekazania/Odbioru Pojazdu, stanowiący Załącznik do Umowy, będący jej

integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny oraz wyposażenie w

chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;

f) Umowa – umowa najmu Pojazdu, w tym także umowa ramowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony

ustalająca prawa i obowiązki obu Stron wraz z załącznikami będącymi jej integralną częścią; kwestie w

niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWNP i k. c.;

g) Wynajmujący – First Class Rental Paweł Łyżwiński z siedzibą w Motyczu, 335/5, 21-030 Motycz,
NIP: 712-335-76-60,

h) forma dokumentowa - należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu k.c., w

szczególności są to oświadczenia składane poprzez emaile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

Umowa, Aneks, Protokół, OWNP jak i inne oświadczenia do Umowy mogą być podpisywane w formie

dokumentowej przy użyciu elektronicznego tabletu.

2. Wszystkie kwoty wskazane w OWNP, o ile wprost nie wskazano inaczej, są kwotami brutto.

3. Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa i obowiązki Stron w ramach zawartej Umowy.

4. Postanowienia OWNP dedykowane wyłącznie dla Najemców Konsumentów zawarte są w części II.OWNP

i w zakresie tam uregulowanym mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP.

II. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

5. Postanowienia zawarte części II. OWNP stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami.

Pozostałe postanowienia OWNP mają zastosowanie do Konsumentów o ile nie postanowiono inaczej.

6. Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu zarówno w chwili

jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole wszelkie uwagi dotyczące widocznego

stanu Pojazdu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do

stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.

7. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, lub w terminie ustalonym zgodnie z

OWNP (patrz pkt. 26 opisujący sposób przedłużenia Umowy oraz pkt. 27 opisujący okoliczności

jednostronnego skrócenia okresu najmu przez Wynajmującego) Najemca będący Konsumentem zobowiązany

będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości

100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po

upływie terminu zwrotu Pojazdu. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli brak zwrotu Pojazdu nastąpił z

przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.

8. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jeśli podstawą tej odpowiedzialności było

zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w k.c. Szczególne

przypadki takiej odpowiedzialności określono w pkt. 35-40 oraz w pkt. 51.

9. Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty opłat określonych w pkt. 35-40 wyłącznie

w sytuacji, gdy ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie na zasadach ogólnych określonych w k.c. Opłaty te

stanowią wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku przestoju Pojazdu, jego utraty lub

utraty wartości Pojazdu w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia.

10. W przypadku unieruchomienia Pojazdu klasa innego pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego

Konsumentowi zgodnie z pkt. 41, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego Pojazdu. W

przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód

klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego

przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.

11. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze

stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających

jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w OWNP, lub w formie

dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@fcrental.pl.

12. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:

a) imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;

b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;

c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia nieprawidłowości;

d) żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do

umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu);

e) danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

13. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez

rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego

terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.

14. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji

w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę

postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia

roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub

organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

15. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.) Najemcy

będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Pojazdu, lub przedłużenia

umowy najmu Pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego.

16. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną

rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych

(banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu, którym

dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za

postój/parking) Najemca będący Konsumentem zostanie obciążony opłatą Najemca zostanie obciążony opłatą

w wysokości 123 zł za każde takie zdarzenie.

18. Najemca, będący Konsumentem, podpisując niniejsze OWNP wyraża zgodę na zasięgnięcie przez

Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej

działających na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych

gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, w przypadku gdy przed jej

zawarciem otrzyma negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Konsumenta, a także prawo do

rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po

zawarciu Umowy. W takim przypadku Konsument może być zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu.

19. Skrócenie przez Konsumenta okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody

Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów Pojazdu bez zgody Wynajmującego nie

stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie

okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.

III. Odbiór i zwrot Pojazdu

20. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie, na podstawie Protokołu podpisanego

przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron, o ile Strony nie ustalą inaczej w trakcie trwania Umowy.

21. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne

wyposażenie i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badanie

techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i NNW.

22. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru jak i zwrotu.

Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące widocznego stanu Pojazdu przy jego odbiorze jak i wydaniu powinny

zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych. Najemca jest zobowiązany do zatwierdzenia

tego stanu podpisem na Protokole. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisania

Protokołu albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać

odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół i wskazując w miarę możliwości przyczyny braku podpisu

Najemcy.

23. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu z chwili

wydania Najemcy, określonego w Protokole oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego

następstwem prawidłowego używania Pojazdu.

24. W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy,

określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia

oraz opłaty z tytułu usługi dotankowania w wysokości 50 zł.

IV. Okres najmu

25. Okres najmu każdorazowo określa Umowa.

26. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy

złożony najpóźniej w ostatnim dniu najmu. Wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona

w formie dokumentowej (na adres: kontakt@fcrental.pl, nr tel. +48 515 502 729), z tym zastrzeżeniem, że w

przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w

formie mailowej lub sms z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie.

27. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne

oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym na podany przez Najemcę adres

email lub numer telefonu, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu Pojazdu, w sytuacji gdy Najemca:

a) korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;

b) zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie

jego wartości;

c) udostępnia Pojazd osobom trzecim bez wymaganej zgody Wynajmującego udzielonej zgodnie z pkt. 26;

d) udostępnia Pojazd osobom nie spełniającym wymagań do prowadzenia Pojazdów zawartych w OWNP;

e) gdy, w trakcie Najmu zostaną pozyskane przez Wynajmującego z biura informacji gospodarczej

negatywne informacje o wiarygodności płatniczej Najemcy;

f) podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania Umowy jak i korzystania z Pojazdu;

g) gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu

w związku z zawarciem Umowy najmu;

h) nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

28. W przypadku, gdy Najemca nie zwraca Pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Wynajmujący

może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.

29. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, uzgodnionym zgodnie z pkt. 26

lub wyznaczonym zgodnie z pkt. 27, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 200% stawki czynszu najmu określonej w

Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu.

V. Obowiązki Najemcy

30. Najemca nie może - bez uprzedniej zgody Wynajmującego - oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania,

w szczególności w podnajem, dzierżawę, czy użyczenie, przy czym wystarczającą formą jest forma

dokumentowa, w tym wysłanie skanu pisma wyrażającego zgodę na adres email wskazany przez Najemcę w

Umowie. Najemca może udostępnić Pojazd swoim upoważnionym pracownikom lub współpracownikom,

którymi posługuje się przy wykonywaniu swojej działalności.

31. Najemca zobowiązuje się do:

a) Udostępniania Pojazdu do używania, w imieniu i na odpowiedzialność Najemcy, tylko i wyłącznie

osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, jak i spełniającym wymagania wskazane w

OWNP (ukończony 21 rok życia, posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej od 6 miesięcy) oraz po

uzyskaniu stosownej zgody Wynajmującego;

b) zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy –

podczas używania Pojazdu - dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, dowodu tożsamości i prawa

jazdy o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

c) stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu (informacja o rodzaju paliwa

podana jest w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu);

d) zapoznania się z dokumentacją Pojazdu które otrzyma wraz z Pojazdem, oraz do używania Pojazdu w

sposób zgodny z jego przeznaczeniem;

e) niezwłocznego (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia, chyba że nie będzie to

możliwe z przyczyn obiektywnych) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy

Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu (drogą telefoniczną na
nr: +48 515 502 729 lub mailową na adres: kontakt@fcrental.pl);

f) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP

Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;

g) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz

uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy

każdorazowym jego opuszczeniu ;

h) zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane z należytą

starannością poza Pojazdem;

i) wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości,

sprawdzania i uzupełniania poziomu oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego,

kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i

drogowych, wymiany żarówek;

j) zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego (przy wydaniu Pojazdu) dokumentów Pojazdu, o ile

zostały wydane i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;

k) zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, i do których zapłaty jest

zobowiązany;

l) zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

32. Zakazane jest:

a) palenie tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych;

b) używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep

lub jakichkolwiek innych rzeczy;

c) dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;

d) dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt.

31 lit. i);

e) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności;

f) naruszania przepisów prawa z wykorzystaniem Pojazdu, w tym przepisów o ruchu drogowym;

g) używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do komercyjnego przewozu osób, w tym do

przewozu okazjonalnego lub jako taksówki;

h) używanie Pojazdu do nauki jazdy;

i) przewożenie w Pojeździe zwierząt oraz innych przedmiotów, materiałów i substancji mogących

zabrudzić, zniszczyć lub uszkodzić Pojazd;

j) oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;

k) usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego, o ile Strony odrębnie nie ustaliły inaczej;

l) używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;

m) spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych substancji osłabiających świadomość i

zdolność reakcji;

n) prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji

psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w stanie

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

o) ostra jazda – gwałtowne przyśpieszanie oraz hamowanie.

33. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby,

którym powierzył Pojazd. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność

jest solidarna.

VI. Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

34. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego

(tj. najpóźniej w terminie 12 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu,

chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz

wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu nastąpi

telefonicznie (nr infolinii +48 515 502 729) lub mailowo (na adres: kontakt@fcrental.pl). Najemca ma obowiązek

dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę

informacji o zdarzeniu następujących dokumentów i rzeczy:

a) prawidłowo wypełnionego druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe, opisującego

prawdziwe okoliczności zdarzenia;

b) oświadczenie dotyczące danych osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem wraz z oświadczeniem o

posiadaniu przez nią uprawnień do prowadzenia Pojazdu;

c) kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu;

d) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.

W przypadku, gdy Najemca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć dokumentów i rzeczy w

wyznaczonym powyżej terminie, termin ten (24 godziny) liczy się od chwili ustania tych obiektywnych przyczyn.

35. W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt. 34

powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1500 zł.

36. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego

działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, oraz działań określonych w punkcie 32 powyżej.

37. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w pkt 36 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o

kosztorys sporządzony przez warsztat samochodowy odpowiedzialny za naprawę.

38. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, zgodnie z wyceną

warsztatu samochodowego odpowiedzialnego za naprawę, za:

a) zgubienie kluczyka;

b) uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu;

c) zatankowanie niewłaściwego paliwa.

39. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt 35 – 38 powyżej, Najemca jest zobowiązany do

uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód

spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:

a) nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe tytoniu oraz innych substancji, w tym papierosów

elektronicznych - 500zł;

b) brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu - 500zł;

c) usunięcie bez zgody oznaczeń First Class Rental - 500zł;

d) zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) – 250 zł;

e) zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. d pow.) Pojazdu - 100 zł;

f) utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy lub osoby której Najemca udostępnił Pojazd – 2000 zł;

g) zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2000 zł;

h) naruszenie innych zakazów wymienionych w pkt. 32 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

i) zużycie każdego 0,2 mm bieżnika opony – 100 zł.

40. Zapłata opłat dodatkowych oraz kar umownych przewidzianych w OWNP, nie wyłącza uprawnienia

Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.

VII. Awaria, Unieruchomienie Pojazdu

41. Z zastrzeżeniem pkt. 45 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 2 godziny

robocze (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania, zgodnie z

pkt. 31 lit. e), Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do

niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie, co nie wyłącza ogólnych zasad

odpowiedzialności Stron określonych w k.c.

42. Klasa pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego zgodnie z pkt. 41 powyżej, będzie w miarę

możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i

wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej.

43. Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie

Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy.

44. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach

kontynuowania Umowy z użyciem innego pojazdu, jako pojazdu docelowego (przedmiotu najmu).

45. Najemcy nie przysługuje inny pojazd w przypadku:

a) szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

b) utraty dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z

przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.;

c) unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP – dotyczy przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP

bez uprzedniej zgody Wynajmującego;

d) utraty tablicy rejestracyjnej;

e) przebicia opony.

f) zatankowania niewłaściwego paliwa

VIII. Serwis, przeglądy, naprawy

46. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu Pojazdu.

47. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego,

celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole

stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu.

48. W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt. 47 powyżej, przy wskazaniu licznika

kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w Protokole lub braku podstawienia Pojazdu do

przeglądu, co jest podstawą utraty gwarancji producenta Pojazdu, Najemca zostanie obciążony karą umowną

wskazaną w pkt. 39 lit. f), chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

IX. Czynsz najmu, płatności

49. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za zamówione świadczenia dodatkowe wg

stawek określonych w Umowie oraz OWNP.

50. Czynsz najmu uwzględnia ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. Zakres ubezpieczenia nie

obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich

zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie lub OWNP.

51. Najemca za dodatkową opłatą określoną w Umowie, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego

odpowiedzialność za wynajęty Pojazd:

Pakiet Myjnia - znosi odpowiedzialność Najemcy za zwrot nieumytego z zewnątrz Pojazdu – 30 zł;

52. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. koszty mycia, paliwa, płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów

typu AdBlue lub jego odpowiedników, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Najemcę.

53. Umowa może zawierać limit kilometrów.

54. O ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu

przez Najemcę.

55. Płatność czynszu najmu może być dokonana:, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą

płatniczą lub kredytową.

56. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za zamówione usługi dodatkowe

będą rozliczane zgodnie z OWNP i stawkami określonymi w Umowie.

57. W przypadku uzgodnienia przez Strony zapłaty kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy

roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję przy podpisaniu Umowy.

58. Kaucja może zostać uiszczona przez Najemcę w drodze preautoryzacji karty kredytowej, blokady limitu

kredytowego lub gotówkowo.

59. W przypadku braku stwierdzenia podczas zwrotu Pojazdu podstaw do zatrzymania kaucji jest zwracana

gotówkowo. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej (preautoryzacja) lub w formie blokady limitu

kredytowego Najemcy wygasa w terminie 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Wynajmujący ze względów

technicznych od niego niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu. W przypadku blokady

przedłużającej się ponad wskazany powyżej okres, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem -

wystawcą karty kredytowej.

60. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do

Najemcy roszczeń.

61. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat związanych z uszkodzeniem Pojazdu, jego kradzieżą,

lub obowiązku uiszczenia innych opłat wynikających z Umowy i OWNP kaucja podlega zatrzymaniu przez

Wynajmującego. Rozliczenie kaucji każdorazowo nastąpi do 14 dni od daty zakończenia wynajmu.

62. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych

(banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu, którym

dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za

postój/parking) Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 123 zł za każde takie zdarzenie.

X. Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

63. W przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego

o planowanym wyjeździe oraz pozyskać jego zgodę. Powiadomienie Wynajmującego powinno nastąpić z

wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.fcrental.pl lub poprzez wysłanie

informacji na adres email: kontakt@fcrental.pl. W przesłanym zgłoszeniu Najemca powinien przekazać

informacje o krajach, do których zmierza, lub przez teren których będzie przejeżdżał, oraz okres w którym to

nastąpi. O planowanym wyjeździe Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego z wyprzedzeniem

co najmniej 72 godzin. W przypadku planowanego wyjazdu do krajów znajdujących się poza granicami Unii

Europejskiej, lub przejazdu przez takie kraje, uzyskanie zgody może być uzależnione od spełnienia przez

Najemcę dodatkowych warunków w szczególności związanych z ubezpieczeniem pojazdu, lub ustanowieniem

dodatkowego zabezpieczenia.

64. Zgoda na wyjazd poza granice RP zostanie przesłana na wskazany przez najemcę adres email.

65. Z tytułu wydania zgody na wyjazd poza granicę RP pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł.

O ile Strony nie ustaliły inaczej opłata z tytułu wyrażenia zgody jest płatna z góry, najpóźniej w chwili

udzielenia zgody. Wynajmujący udostępni w tym celu możliwość uiszczenia opłaty z wykorzystaniem platformy

transakcyjnej Tpay.com.

66. Poruszanie się poza granicami RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy

obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanym z używaniem Pojazdu poza granicami RP.

67. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany

jest do zapłaty kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę

pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.

XI. Postanowienia końcowe

68. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

69. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem

uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

70. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną

rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.

71. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i zrozumiał ich treść oraz że:

a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest

pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem

mechanicznym;

d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go

uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

e) pojazd może być monitorowany systemem GPS.

72. Podpisujący umowę najmu lub OWNP, działając osobiście, w imieniu własnym, a nie w imieniu Najemcy,

oświadcza że przyjmuje na siebie względem Wynajmującego osobistą odpowiedzialność na wypadek tego, że

Najemca nie wywiąże się z zobowiązania wynikającego z umowy najmu w zakresie zapłaty czynszu lub

jakichkolwiek innych opłat wynikających z umowy najmu lub OWNP. Oświadczam, że w razie opóźnienia w

płatności ww. zobowiązań, Wynajmujący uprawniony będzie do domagania się zapłaty bezpośrednio ode

mnie, po uprzednim wezwaniu mnie do zapłaty w terminie 7 dni. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w

powyższym zakresie także na okoliczność, gdyby okazało się, że nie byłem uprawniony do reprezentowania

Najemcy przy zawarciu umowy najmu lub akceptacji OWNP.

bottom of page